Wróć

Serwis groty solnej

Czy mogę prosić serwis groty solnej ?

Serwis groty solnej to temat, który co kilka dni pojawia się w zapy­ta­niach naszych rozmówców i dotyczy nie tylko groty solnej, ale również sauny. Coraz częś­ciej pojaw­iają się też tematy związane z możli­woś­ciami przeprowadzenia remontu/odnowienia groty solnej. Czasem również rozbu­dowania już istnieją­cych aranżacji lub pokoi solnych.

Początkowo, niechętnie zabier­al­iśmy się za ten temat, ale kilka lat temu zaczęliśmy w “wolnych chwilach” przeprowadzać serwisy i remonty/renowacje grot solnych. Po kilku akcjach zakońc­zonych sukcesem pode­j­mu­jemy się również remontu sauny, i/lub jej prze­bu­dowy na saunę solną. Teraz stało się to punktem naszej codzi­ennej pracy, czasem posz­erzanej o wyko­nanie braku­jącej insta­lacji wenty­la­cyjnej bądź klimatyzacji. 

Na czym polega serwis groty solnej?

Wracając do tematu, serwis groty solnej najczęś­ciej polega na wymi­anie soli na podłodze i napraw­ieniu niedzi­ała­ją­cych od lat świateł. Równie często naprawieniu/“domontowaniu” niewłaś­ciwie wykonanej/brakującej insta­lacji elek­trycznej lub oświ­etle­niowej. Kolejne nie rzadko wykony­wane prace to czyszczenie tężni solnej lub czasem jej ponowne uruchomienie. Zdarza się również montaż dodatkowych ciekawie oświ­et­lonych paneli solnych itp. elementów.

Konieczne czasem okazuje się popraw­ienie frag­mentów zniszc­zonych ścian solnych, zastąpi­enie istnieją­cych “nieład­nych” budowli, czymś este­ty­cznym. Zdarza się również, że potrzebna jest drobna usługa “prze­murowania” lub odnowienia  odpada­ją­cych frag­mentów ścian, które są niebez­pieczne i mało estetyczne.

Bardzo często pytani jesteśmy o możli­wość poprawienia/przerobienia tężni solnych. Niestety najczęś­ciej już po rozmowie o tech­nicznych warunkach i budowie takiej tężni, zmuszeni jesteśmy odmówić. Po prostu najczęś­ciej nie jesteśmy w stanie już niczego naprawić, ponieważ są to “jedno­ra­zowe tęźniopodobne” produkcje z folii i kiep­skiego drewna. Nieszczelne i źle zbudowane.

Często nato­miast wykonu­jemy serwis dawno temu zbudowanych tężni solnych u naszych zapra­cow­anych Klientów. Polega on na odświeżeniu insta­lacji solankowej/wymi­anie jej na nową, poprawieniu/dołożeniu faszynowych lub tarni­nowych gałązek. Zdarza nam się odnawiać kolor, oczyszczać zbiornik solanki  lub bardzo rzadko nawet wykonać nową obudowę całej tężni solnej.

Co jest najczęściej wykonywanym “serwisem” groty solnej?

Najczęś­ciej właś­ci­ciele grot solnych, zabie­gani i nie mający czasu, proszą o komplek­sową wymianę soli na podłodze groty solnej. Czasem wiąże się to z usunię­ciem starej warstwy soli, nie rzadko skamieni­ałej, i czasem dobu­dowaniu plat­formy z cegieł solnych przy wejściu do groty solnej.

Serwis groty solnej — ile kosztuje wymiana soli na podłodze groty solnej?

Koszt wymiany soli zależy od wielkości groty solnej, a tym samym od ilości soli jaką dostar­czamy i usuwamy. Przy nieskamieni­ałym podłożu, jeżeli koszt tony soli to około 1800 zł netto, nasza usługa to kilkaset złotych plus koszty trans­portu. Sól zużyta może być zabrana przez nas lub wyrzu­cona na miejscu.

zamów serwis już dziś

Skontaktuj się

Podaj przybliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpowiadamy już po chwili!    m2