Zaznacz stronę
Wróć

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE

Inwe­stu­jemy w Waszą przyszłość

Wdro­żenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę Solana Deve­lop­ment sp. z o.o. sp.k.

Nazwa Bene­fi­cjenta „Solana Deve­lop­ment sp. z o.o.” spółka komandytowa

Wartość projektu 467 370,55 PLN

Udział Unii Euro­pej­skiej 318 836,68 PLN

Okres reali­zacji 2014–2015

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Unia Euro­pejska – www.europa.eu

Mini­ster­stwo Rozwoju Regio­nal­nego – www.mrr.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przed­się­bior­czości – www.parp.gov.pl

Program Opera­cyjny Inno­wa­cyjna Gospo­darka – www.poig.gov.pl

Wrocławska Agencja Rozwoju Regio­nal­nego – www.warr.pl

Skontaktuj się

Podaj przybliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpowiadamy już po chwili!    m2