Seite wählen

Polityka Prywatności

Kim jesteśmy

Adres naszej strony inter­netowej to: https://solana.pl.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Komentarze

Kiedy odwied­za­jący witrynę zostawia komen­tarz, zbieramy dane widoczne w formu­larzu komen­to­wania, jak i adres IP odwied­za­jącego oraz podpis jego prze­glą­darki jako pomoc przy wykry­waniu spamu.

Zano­ni­mi­zowany ciąg znaków stwor­zony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawd­zenia czy jej używasz. Poli­tyka prywat­ności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierd­zeniu komen­tarza twój obrazek profi­lowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zare­jes­tro­wanym użyt­kow­ni­kiem i wgry­wasz na witrynę obrazki, powi­ni­eneś unikać prze­syłania obrazków z tagami EXIF loka­li­zacji. Odwied­za­jący stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane loka­li­za­cyjne z obrazków w witrynie.

Formularze kontaktowe

Ciasteczka

Jeśli zosta­wisz na naszej witrynie komen­tarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony inter­netowej w cias­tecz­kach, dzięki którym podczas pisania kole­jnych komen­tarzy powyższe infor­macje będą już dogodnie uzupeł­nione. Te cias­teczka wygasają po roku.

Jeśli masz konto i zalo­gu­jesz się na tej witrynie, utwor­zymy tymc­z­a­sowe cias­teczko na potrzeby sprawd­zenia czy twoja prze­glą­darka akcep­tuje cias­teczka. To cias­teczko nie zawiera żadnych danych osobis­tych i zostanie wyrzu­cone kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logo­wania twor­zymy dodat­kowo kilka cias­teczek potrzeb­nych do zapisu twoich infor­macji logo­wania oraz wybranych opcji ekranu. Cias­teczka logo­wania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznac­zysz opcję „Pamiętaj mnie”, logo­wanie wygaśnie po dwóch tygod­niach. Jeśli wylo­gu­jesz się ze swojego konta, cias­teczka logo­wania zostaną usunięte.

Jeśli zmody­fi­ku­jesz albo opubli­ku­jesz artykuł, w twojej prze­gląd­arce zostanie zapi­sane dodat­kowe cias­teczko. To cias­teczko nie zawiera żadnych danych osobis­tych, wska­zując po prostu na iden­ty­fi­kator przed chwilą edyto­wa­nego arty­kułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Arty­kuły na tej witrynie mogą zawi­erać osad­zone treści (np. filmy, obrazki, arty­kuły itp.). Osad­zone treści z innych witryn zacho­wują się analo­gicznie do tego, jakby użyt­kownik odwiedził bezpoś­rednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać infor­macje o tobie, używać cias­teczek, dołączać dodat­kowe, zewnę­trzne systemy śled­zenia i moni­to­rować twoje inter­akcje z osad­zonym mate­riałem, włąc­zając w to śled­zenie twoich inter­akcji z osad­zonym mate­riałem jeśli posia­dasz konto i jesteś zalo­go­wany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk

Z kim dzielimy się danymi

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zosta­wisz komen­tarz, jego treść i meta­dane będą przecho­wy­wane przez czas nieokreś­lony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoz­nawać i zatwierdzać kolejne komen­tarze auto­ma­ty­cznie, bez wysyłania ich do każdo­ra­zowej moderacji.

Dla użyt­kow­ników którzy zare­jes­tro­wali się na naszej stronie inter­netowej (jeśli tacy są), przecho­wu­jemy również infor­macje osobiste wpro­wad­zone w profilu. Każdy użyt­kownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje infor­macje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użyt­kow­nika, której nie można zmienić). Admi­nis­tra­torzy strony również mogą prze­glądać i mody­fi­kować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użyt­kow­nika albo dodałeś komen­tarze w tej witrynie, możesz zażądać dost­ar­c­zenia pliku z wyeks­por­to­wanym kompletem twoich danych osobis­tych będą­cych w naszym posia­daniu, w tym całość tych dost­ar­c­z­onych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobis­tych w naszym posia­daniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobli­go­wani zachować ze względów admi­nis­tra­cy­jnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komen­tarze gości mogą być sprawd­zane za pomocą auto­ma­ty­cznej usługi wykry­wania spamu.

Twoje dane kontaktowe

Informacje dodatkowe

Jak chronimy twoje dane?

Jakie mamy obowiązujące procedury w przypadku naruszenia prywatności danych

Od jakich stron trzecich otrzymujemy dane

Jakie automatyczne podejmowanie decyzji i/lub tworzenie profili przeprowadzamy z użyciem danych użytkownika

Branżowe wymogi regulacyjne dotyczące ujawniania informacji