Seite wählen

Traditionelle Salzgrotten

Grota solna w stylu trady­cy­jnym to w założeniu koncept przy­po­mi­na­jący wyglądem stare podziemne chod­niki i jaskinie solne. Obecnie staramy się czerpać z tych wzorców i budować nowo­c­ześnie wypo­sażone groty solne, gdzie ściany wykon­u­jemy z hima­la­js­kich brył soli koloru poma­rańc­zo­wego. Sól hima­la­jska jako budulec, dzięki swojej prze­jr­zys­tości i niepow­tarz­alnej struk­turze, stanowi dosko­nały mate­riał, twor­zący zaska­ku­jące dla Państwa Gości przestrzenie.

Podś­wiet­lone w konstruk­c­jach słupy solne, wyko­nane z natu­ralnej cegły hima­la­js­kiej i sufit imitujący sklepi­enie jaskiń, dopeł­niają wrażenia podziem­nego prymi­ty­wizmu tej strefy. Podłoga pokryta jest białym lub różowym granu­latem solnym, ciekawie kontras­tuje ze ścia­nami. Stalak­tyty zwisa­jące z sufitu, jak i cały sufit wyko­nany z niepal­nego mate­riału (mies­zanka klejowo – gipsowa), może dodat­kowo być pokryty solą.

Najc­zęściej na suficie stosujemy świa­tło­wody twor­zące tzw. „gwiaźd­ziste niebo”. Na spec­jalne życzenie, możą one być ułożone w formie przy­po­mi­na­jącej Drogę Mleczną lub Planetę Saturna ze swoimi pierścieniami.

Koniecznym dopeł­ni­e­niem wypo­sażenia groty solnej są tężnie solan­kowe. Mogą przy­bierać różne formy. Najc­zęściej stelaż zbudo­wany jest z drewna sosno­wego lub świer­ko­wego, a solanka spływa po gałąz­kach brzo­zowych ( ale opcji jest dużo). Innym wypeł­ni­e­niem może być kamień – natu­ralny łupek lub bard­ziej nowo­c­zesny sztuczny lub natu­ralny cięty kwarcyt.

Możliwe formy tężni to:

  • wodo­spady
  • kaskady
  • fontanny itp.

Walorami zdro­wot­nymi groty solnej są:

Silnie ujemnie zjoni­zowane powie­trze – ujemna joni­zacja pozy­tywnie wpływa na nasze samo­po­c­zucie, koncen­trację i ułatwia zasy­pianie.
Aerozol solny unos­zący się w powie­trzu (produ­ko­wany przez tężnie solan­kowe lub/i urząd­zenia medy­czne – gene­ra­tory solne)

Zasto­so­wanie gene­ra­tora solnego zwiększa ilość aero­zolu solnego w formie mgły solnej, który korzystnie wpływa również na dolne drogi odde­chowe i skórę (wiel­kość cząs­teczki aero­zolu to 1–5 mikronów).

Für ein detail­liertes Angebot, Umset­zungs­stufen und die erfor­der­li­chen, tech­ni­schen Voraus­set­zungen kontak­tieren Sie uns bitte per E‑Mail oder Telefon. Ihr Solana Team

Saltzgrotten

Kontaktieren Sie uns

Geben Sie das ungefähre Filmmaterial des Objekts ein und verlassen Sie den Kontakt – Wir antworten nach einer Weile!    m2