Seite wählen

Schwimmbäder und Dampfbäder

Z całą pewnością basen uroz­maica ofertę i podnosi prestiż każdego hotelu, pens­jo­natu czy domu wypo­c­zyn­ko­wego. Dla wielu osób wybier­ają­cych się na wakacje perspek­tywa codzi­en­nego korzystania z uroków basenu jest wyznacz­ni­kiem przy wyborze miejsca wypo­c­zynku dla całej rodziny. Obecnie nie tylko ośrodki wypo­c­zyn­kowe czy centra SPA & well­ness posia­dają w swojej ofercie opcję „basenową”. Coraz częściej z możli­wości posia­dania „prywat­nego aqua­parku” korzystają właści­ciele domów jedno­rod­zin­nych i deweloperzy.

Baseny poli­pro­py­le­nowe to nowo­c­zesna tech­no­logia, która zyskała dużą popu­lar­ność w Europie. Swoje zain­te­re­so­wanie zawd­zięcza sprawd­zonej jakości, walorom este­ty­cznym, szyb­kiej reali­zacji budowy i trwałości konstrukcji.

Nasza firma oferuje naszym Klientom kompl­ek­sową obsługę, począwszy od rozwiązań koncep­cy­jnych, poprzez projekt, odpo­wiedni dobór urządzeń tech­no­logii basen­owej, aż do final­nego urucho­mienia basenu. Zajmu­jemy się również koor­dy­nacją innych branż zwią­zanych z budową basenu.

Baseny tradycyjne

Niecka basenu beto­nowa lub murowana

Niecki basenów wyko­nane w tech­no­logii trady­cy­jnej ( beto­nowe lub muro­wane z bloczków beto­no­wych ).  Atry­butem takiego rozwią­zania jest duża wytrzy­małość i możli­wość apli­kacji ogromnej gamy mate­riałów wykońc­ze­nio­wych – mozaiki, płytki i różne folie. Wśród klientów cenią­cych jakość tego typu baseny cieszą się dużą popularnością.

W zależ­ności od rodzaju wyłożenia niecki baseny trady­cyjne możemy podzielić na:

Baseny foliowe – zale­cana niecka z bloczków beto­no­wych (względnie beto­nowa przy dużych rozmi­a­rach lub głębo­kościach) Basen foliowy można budować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz np. w ogrodzie. Folia (wykład­zina basenowa) zbro­jona o grubości, 1,5 mm  wystę­puje w rolkach i jest zgrze­wana pod wymiar basenu. Mate­riał ten zapewnia długo­letnią szczel­ność basenu oraz ułatwia jego czyszc­zenie. Przed położe­niem folii nieckę basenu wykłada się spec­jalną geowłó­kniną ze środ­kiem grzy­b­o­bó­jczym. Niecki basenów wykła­damy wyso­kiej jakości akry­lo­waną niemiecką folią Alkorplan.

BASENY MOZAIKOWE – zale­cana niecka wylana z betonu. Basen mozai­kowy jest bardzo trwały i elegancki. Najbard­ziej popu­larny wymiar mozaiki to 2,5×2,5 cm . Przed położe­niem mozaiki nieckę basenu wykłada się spec­jal­nymi zapra­wami uszczelniającymi.

Zasto­so­wane elementy ze stali nierd­zewnej ładnie mogą dosko­nale kompo­nować się z dobranymi mozai­kami bądź płyt­kami. Do wyłożenia niecek basenów propo­nu­jemy najwyższej jakości hiszpańską mozaikę szklaną Revi­glass, dostępną w szero­kiej gamie kolo­ry­sty­cznej oraz inne które wybierze Inwestor lub architekt.

W trady­cy­jnej tech­no­logii budowy niecek basen­owych można wykonać dowolny kształt i wymiar basenu (pros­tokąt, wielokąt, okręg, owal, nerkę, ósemkę, itp.). Najbard­ziej popu­larne wymiary basenów to : 3 x 6 m , 3,5 x 7 m, 4 x 8 m, 4 x 9 m , 5 x 10 m, 6 x 12 m, przy głębo­kości 1,5 m. Głębo­kość basenu może być regu­lo­wana. Najbard­ziej prak­ty­cznym rozwią­za­niem jest dno płaskie bez spadków, dające poczucie pewności i bezpiec­zeństwa w wodzie, zwłaszcza wśród osób słabiej pływa­ją­cych lub dzieci. W zależ­ności od potrzeb klienta dno basenu może być pogłę­bione lub wypłycone.

Baseny polipropylenowe

Baseny z płyt polipropylenowych

Baseny zbudo­wane z litych płyt poli­pro­py­le­nowych charak­tery­zują się dużą wytrzy­małością mecha­niczną i odpor­nością na działanie warunków atmos­ferycz­nych. Płyty poli­pro­py­le­nowe łaczymy ze sobą za pomocą tech­no­logii spawania dyfu­zy­j­nego. Grubosć płyty to od 6 do 15 mm. Powierzchnia płyt basen­owych dzięki dosko­n­ałej gład­kości pozwala łatwo dbać o higienę i czys­tość. W tej kate­gorii basenu łatwo możemy dobrać odpo­wia­da­jący Państwu kształt i dopa­sować go do wybranej tech­no­logii: simmer lub przelew. Niecka izolo­wana jest pianką poli­ure­t­a­nową i wzmac­niana szkie­letem polipropylenowym.

Baseny poli­pro­py­le­nowe  z prze­lewem mogą osiągać wiel­kość od ponad 2 m  do 5 m szero­kośći, i od 4m do 10 m długośći. Głębo­kość to 120 do 150 cm.

Baseny poli­pro­py­le­nowe  skim­me­rowe  – mini­malna szero­kość to 2,70. Reszta wymi­arów jak w basenach przelewowych

Prosimy też zapoznać się z naszymi reali­zac­jami łaźni parowych. Z przy­jem­nością zrea­li­zu­jemy Państwa ciekawy projekt  mokrej strefy relaksu, aby oferta Państwa hotelu lub prywat­nego SPA była kompletna.

Für ein detail­liertes Angebot, Umset­zungs­stufen und die erfor­der­li­chen, tech­ni­schen Voraus­set­zungen kontak­tieren Sie uns bitte per E‑Mail oder Telefon. Ihr Solana Team

Kontaktieren Sie uns

Geben Sie das ungefähre Filmmaterial des Objekts ein und verlassen Sie den Kontakt – Wir antworten nach einer Weile!    m2