Wróć

Serwis groty solnej

Czy mogę prosić serwis groty solnej ?

Serwis groty solnej to temat, który co kilka dni pojawia się w zapy­ta­niach naszych rozmówców i dotyczy nie tylko groty solnej, ale również sauny. Coraz częściej poja­wiają się też tematy zwią­zane z możli­wościami przepro­wadzenia remontu/odnowienia groty solnej. Czasem również rozbu­do­wania już istnie­ją­cych aranżacji lub pokoi solnych.

Począt­kowo, niechętnie zabieraliśmy się za ten temat, ale kilka lat temu zaczę­liśmy w „wolnych chwilach“ przepro­wadzać serwisy i remonty/renowacje grot solnych. Po kilku akcjach zakońc­z­onych sukcesem podej­mu­jemy się również remontu sauny, i/lub jej prze­bu­dowy na saunę solną. Teraz stało się to punktem naszej codzi­ennej pracy, czasem poszer­zanej o wykonanie braku­jącej instal­acji wentyl­acy­jnej bądź klimatyzacji. 

Na czym polega serwis groty solnej?

Wracając do tematu, serwis groty solnej najc­zęściej polega na wymianie soli na podłodze i napra­wi­eniu nied­ziała­ją­cych od lat świateł. Równie często naprawieniu/„domontowaniu“ niewłaściwie wykonanej/brakującej instal­acji elek­trycznej lub oświet­le­niowej. Kolejne nie rzadko wyko­ny­wane prace to czyszczenie tężni solnej lub czasem jej ponowne urucho­mienie. Zdarza się również montaż dodat­ko­wych ciekawie oświet­lonych paneli solnych itp. elementów.

Konie­czne czasem okazuje się popra­wi­enie frag­mentów zniszc­z­onych ścian solnych, zastą­pienie istnie­ją­cych „nieład­nych“ budowli, czymś este­ty­cznym. Zdarza się również, że potrzebna jest drobna usługa „prze­mu­ro­wania“ lub odno­wi­enia  odpa­da­ją­cych frag­mentów ścian, które są niebez­pie­czne i mało estetyczne.

Bardzo często pytani jesteśmy o możli­wość poprawienia/przerobienia tężni solnych. Nies­tety najc­zęściej już po rozmowie o tech­nicz­nych warunkach i budowie takiej tężni, zmuszeni jesteśmy odmówić. Po prostu najc­zęściej nie jesteśmy w stanie już niczego naprawić, ponieważ są to „jednora­zowe tęźnio­pod­obne“ produkcje z folii i kieps­kiego drewna. Nies­zc­zelne i źle zbudowane.

Często nato­miast wykonu­jemy serwis dawno temu zbudo­wanych tężni solnych u naszych zapra­co­wanych Klientów. Polega on na odświeżeniu instal­acji solankowej/wymianie jej na nową, poprawieniu/dołożeniu faszynowych lub tarni­no­wych gałązek. Zdarza nam się odna­wiać kolor, oczy­szczać zbio­rnik solanki  lub bardzo rzadko nawet wykonać nową obudowę całej tężni solnej.

Co jest najczęściej wykonywanym „serwisem“ groty solnej?

Najc­zęściej właści­ciele grot solnych, zabie­gani i nie mający czasu, proszą o komplek­sową wymianę soli na podłodze groty solnej. Czasem wiąże się to z usun­ięciem starej warstwy soli, nie rzadko skami­e­niałej, i czasem dobu­do­waniu plat­formy z cegieł solnych przy wejściu do groty solnej.

Serwis groty solnej – ile kosztuje wymiana soli na podłodze groty solnej?

Koszt wymiany soli zależy od wiel­kości groty solnej, a tym samym od ilości soli jaką dost­ar­czamy i usuwamy. Przy nies­ka­mi­e­niałym podłożu, jeżeli koszt tony soli to około 1800 zł netto, nasza usługa to kilkaset złotych plus koszty trans­portu. Sól zużyta może być zabrana przez nas lub wyrzu­cona na miejscu.

zamów serwis już dziś

Kontaktieren Sie uns

Geben Sie das ungefähre Filmmaterial des Objekts ein und verlassen Sie den Kontakt – Wir antworten nach einer Weile!    m2