Vyberte stránku
Wróć

Renowacja, przebudowa i remont sauny

Renowacja i remont sauny

Zasta­na­wiasz się, czy można jakoś odnowić Twoją starą saunę? Jakoś ją uratować, może trochę zmienić, ale jedno­c­ześnie nie wydać kroci. Zadzwoń, a zapro­po­nu­jemy ciekawe rozwią­zania i na pewno pomożemy oszc­zędzić. Remont sauny jeszcze dziś.

SAUNY — remont i renowacja

Renowacja lub remont sauny to pojęcia i proces niezbyt lubiane przez firmy sprze­da­jące sauny. Najc­zęś­ciej dopiero po “wizji lokalnej” i poznaniu oczekiwań oraz przewi­d­zi­a­nego budżetu, wiadomo co można zrobić i w jakim procencie będzie to odpowi­adać wyma­ga­niom właś­ci­ciela. Spoty­kamy się też z bardzo różnymi pomysłami doty­c­zącymi prze­bu­dowy. Remont lub moder­ni­zacja sauny to wyzwanie które nies­tety jest czaso­chłonne i wymaga cier­pliwości. Czasem jeśli inwestor ma jasną koncepcję rozbu­dowy lub prze­bu­dowy, udaje się uzyskać osza­ła­mi­a­jący efekt. W innych przy­pad­kach lub zbyt niskich budże­tach, staramy się zapro­po­nować zmiany, które zmienią pierwsze wrażenie i uatrak­cyjnią pobyt gości. Dodat­kowo być może znajdą Państwo prze­strzeń, aby zaara­nżować ciekawą strefę odpo­czynku — budowa grot solnych.

Na czym może polegać renowacja sauny?

Moder­ni­zacja  i remont sauny bardzo często wymaga wymiany pieca i/lub sterow­nika. Najwa­ż­niejsze oczy­wiście jest popra­wi­enie wyglądu ścian, często również ławek. Możemy zapro­po­nować tutaj kilka możliwości.

Ciekawy i wido­czny efekt daje montaż panelu ścien­nego z w okolicy pieca — wyko­na­nego z kami­enia, łupka, kwar­cytu lub soli. Wszystkie te mate­riały można dobrać w taki sposób, aby dobrze wpisy­wały się w otoc­zenie sauny i inne elementy strefy SPA lub łazienki.

Inne elementy, których zmiana w sposób wido­czny przekształci naszą saunę w nowy i ciekawy moduł naszej strefy Well­ness, to ściany. Tutaj również, w zależ­ności od stanu drewna na ścia­nach, możemy zapro­po­nować wymianę frag­mentów lub całych ścian, zasto­sowanie innego drewna, oczysz­c­zenie istniejących listew lub ciekawą aranżację i wymianę frag­mentów ścian na ściany solne. W przy­padku wybrania opcji remontu sauny i wmon­towaniu nowej ściany solnej — jednej lub dwóch — przekszta­ł­cimy naszą saunę w prawd­ziwą saunę solną. Efekt jest naprawdę osza­ła­mi­a­jący i chyba najbar­d­ziej efek­towny. Dodat­kowe zmiany, jakie będą wido­czne to np. wymiana oświ­et­lenia, wyko­nanie podświ­etleń kolo­rowych “podła­wowych” lub montaż nowych lamp w saunie. Wszystkie te opcje dadzą niesa­mowite efekty, ale warto pamiętać, żeby nie zapla­nować wszyst­kich elementów na raz. Staramy się doradzać, aby uzyskać efekt elegancji i fantazji. Nie “choinki”.

Remont sauny — ciekawostka.

Najr­zad­ziej, ale coraz częś­ciej wybie­raną opcją moder­ni­zacji sauny jest dołożenie do jej wypo­sa­żenia tężni solnej. Efekt jest wspa­niały, jednakże tego typu “moder­ni­zacja” sauny, możłiwa jest w więks­zych powierzchniach.

Zapras­zamy do kontaktu.

Nasze propozycje

Chcemy pomóc uratować, często wartoś­ciowe i dobrze dawno temu zbudowane elementy SPA i Well­ness — sauny. Staramy się aby po renowacji wyglą­dały lepiej, niż gdy były nowe.

Wasze wymagania

Przed­staw nam Swoje pomysły i para­metry Twojej nowej sauny, które pozwolą nam jak najbar­d­ziej rzetelnie odnieść się do tematu i pozy­ty­wnie zasko­czyć rozwiązaniami.

Sauna solna — rezultat  przebudowy ?

{

Nie spod­ziewałem się, że można uzyskać taki efekt w mojej starej saunie i jeszcze uratować stare ławki. Polecam i dziękuję.”

- Pan Zbigniew

Sauna 6 m² ( rok budowy sauny 2007 — prze­bu­dowa na saunę solną 2018)

Skontaktuj się

Podaj przy­bliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpo­wia­damy już po chwili!    m2