Vyberte stránku

Polityka Prywatności

Kim jesteśmy

Adres naszej strony inter­ne­towej to: https://solana.pl.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Komentarze

Kiedy odwied­za­jący witrynę zostawia komen­tarz, zbie­ramy dane wido­czne w formu­larzu komen­towania, jak i adres IP odwied­za­ją­cego oraz podpis jego prze­glą­darki jako pomoc przy wykry­waniu spamu.

Zano­ni­mi­zowany ciąg znaków stwor­zony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać prze­słany do usługi Gravatar w celu spra­wd­zenia czy jej używasz. Poli­tyka prywat­ności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwier­d­zeniu komen­tarza twój obrazek profi­lowy jest wido­czny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zare­jestrowanym użyt­kow­ni­kiem i wgry­wasz na witrynę obrazki, powi­ni­eneś unikać prze­sy­łania obrazków z tagami EXIF loka­li­zacji. Odwied­za­jący stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane loka­li­za­cyjne z obrazków w witrynie.

Formularze kontaktowe

Ciasteczka

Jeśli zosta­wisz na naszej witrynie komen­tarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony inter­ne­towej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolej­nych komen­tarzy powy­ższe infor­macje będą już dogodnie uzupeł­nione. Te ciasteczka wyga­sają po roku.

Jeśli masz konto i zalo­gu­jesz się na tej witrynie, utwor­zymy tymc­za­sowe ciasteczko na potr­zeby spra­wd­zenia czy twoja prze­glą­darka akcep­tuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobis­tych i zostanie wyrzu­cone kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logo­wania twor­zymy dodat­kowo kilka ciasteczek potr­zeb­nych do zapisu twoich infor­macji logo­wania oraz wybra­nych opcji ekranu. Ciasteczka logo­wania wyga­sają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zazna­c­zysz opcję „Pamiętaj mnie”, logo­wanie wyga­śnie po dwóch tygod­niach. Jeśli wylo­gu­jesz się ze swojego konta, ciasteczka logo­wania zostaną usunięte.

Jeśli zmody­fi­ku­jesz albo opub­li­ku­jesz artykuł, w twojej prze­glą­darce zostanie zapi­sane dodat­kowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobis­tych, wska­zując po prostu na iden­ty­fi­kator przed chwilą edytowa­nego arty­kułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Arty­kuły na tej witrynie mogą zawierać osad­zone treści (np. filmy, obrazki, arty­kuły itp.). Osad­zone treści z innych witryn zachowują się analo­gicznie do tego, jakby użyt­kownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać infor­macje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodat­kowe, zewnętrzne systemy śled­zenia i moni­to­rować twoje inter­akcje z osad­zonym mate­ri­ałem, włąc­zając w to śled­zenie twoich inter­akcji z osad­zonym mate­ri­ałem jeśli posi­a­dasz konto i jesteś zalo­go­wany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk

Z kim dzielimy się danymi

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zosta­wisz komen­tarz, jego treść i meta­dane będą prze­chowy­wane przez czas nieo­kreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpo­znawać i zatwier­dzać kolejne komen­tarze auto­ma­ty­cznie, bez wysy­łania ich do każdo­ra­zowej moderacji.

Dla użyt­kow­ników którzy zare­jestrowali się na naszej stronie inter­ne­towej (jeśli tacy są), prze­chowu­jemy również infor­macje osobiste wpro­wad­zone w profilu. Każdy użyt­kownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje infor­macje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użyt­kow­nika, której nie można zmienić). Admi­nis­tra­torzy strony również mogą prze­glądać i mody­fi­kować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użyt­kow­nika albo dodałeś komen­tarze w tej witrynie, możesz zażądać dostar­c­zenia pliku z wyekspor­towanym kompletem twoich danych osobis­tych będących w naszym posi­a­daniu, w tym całość tych dostar­c­zo­nych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobis­tych w naszym posi­a­daniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobli­go­wani zachować ze względów admi­nis­tra­cyj­nych, praw­nych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komen­tarze gości mogą być spra­wd­zane za pomocą auto­ma­ty­cznej usługi wykry­wania spamu.

Twoje dane kontaktowe

Informacje dodatkowe

Jak chronimy twoje dane?

Jakie mamy obowiązujące procedury w przypadku naruszenia prywatności danych

Od jakich stron trzecich otrzymujemy dane

Jakie automatyczne podejmowanie decyzji i/lub tworzenie profili przeprowadzamy z użyciem danych użytkownika

Branżowe wymogi regulacyjne dotyczące ujawniania informacji