Vyberte stránku

Bazény, PARNÍ LÁZEŇ

Z całą pewnością basen uroz­maica ofertę i podnosi prestiż każdego hotelu, pensjo­natu czy domu wypo­czyn­kowego. Dla wielu osób wybie­ra­jących się na wakacje perspek­tywa codzi­en­nego korzystania z uroków basenu jest wyzna­czni­kiem przy wyborze miejsca wypo­czynku dla całej rodziny. Obecnie nie tylko ośrodki wypo­czyn­kowe czy centra SPA & well­ness posi­a­dają w swojej ofercie opcję „base­nową”. Coraz częś­ciej z możliwości posi­a­dania „prywat­nego aqua­parku” korzys­tają właś­ci­ciele domów jedno­rod­zin­nych i deweloperzy.

Baseny poli­pro­py­le­nowe to nowo­c­zesna tech­no­logia, która zyskała dużą popu­lar­ność w Europie. Swoje zain­te­re­sowanie zawd­zięcza spra­wd­zonej jakości, walorom este­ty­cznym, szyb­kiej reali­zacji budowy i trwa­łości konstrukcji.

Nasza firma oferuje naszym Klientom komplek­sową obsługę, począwszy od rozwiązań koncep­cyj­nych, poprzez projekt, odpowiedni dobór urządzeń tech­no­logii base­nowej, aż do final­nego urucho­mi­enia basenu. Zajmu­jemy się również koor­dy­nacją innych branż zwią­za­nych z budową basenu.

Baseny tradycyjne

Niecka basenu beto­nowa lub murowana

Niecki basenów wyko­nane w tech­no­logii trady­cyjnej ( beto­nowe lub murowane z bloczków beto­nowych ).  Atry­butem takiego rozwią­zania jest duża wytr­zy­ma­łość i możliwość apli­kacji ogromnej gamy mate­ri­ałów wykońc­ze­ni­owych – mozaiki, płytki i różne folie. Wśród klientów ceniących jakość tego typu baseny cieszą się dużą popularnością.

W zależ­ności od rodzaju wyłożenia niecki baseny trady­cyjne możemy podzielić na:

Baseny foliowe – zale­cana niecka z bloczków beto­nowych (względnie beto­nowa przy dużych rozmi­a­rach lub głębo­koś­ciach) Basen foliowy można budować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz np. w ogrodzie. Folia (wykład­zina base­nowa) zbro­jona o grubości, 1,5 mm  wystę­puje w rolkach i jest zgrzewana pod wymiar basenu. Mate­riał ten zapewnia długo­letnią szczel­ność basenu oraz ułatwia jego czysz­c­zenie. Przed położe­niem folii nieckę basenu wykłada się specjalną geowłók­niną ze środ­kiem grzy­bobój­czym. Niecki basenów wykła­damy wyso­kiej jakości akry­lowaną niemiecką folią Alkorplan.

BASENY MOZAIKOWE – zale­cana niecka wylana z betonu. Basen mozai­kowy jest bardzo trwały i elegancki. Najbar­d­ziej popu­larny wymiar mozaiki to 2,5×2,5 cm . Przed położe­niem mozaiki nieckę basenu wykłada się specjal­nymi zapra­wami uszczelniającymi.

Zasto­sowane elementy ze stali nier­d­zewnej ładnie mogą dosko­nale kompo­nować się z dobra­nymi mozai­kami bądź płyt­kami. Do wyłożenia niecek basenów propo­nu­jemy najwy­ższej jakości hiszpa­ńską mozaikę szklaną Revi­glass, dostępną w szero­kiej gamie kolo­rys­ty­cznej oraz inne które wybierze Inwestor lub architekt.

W trady­cyjnej tech­no­logii budowy niecek base­nowych można wykonać dowolny kształt i wymiar basenu (pros­tokąt, wielokąt, okręg, owal, nerkę, ósemkę, itp.). Najbar­d­ziej popu­larne wymiary basenów to : 3 x 6 m , 3,5 x 7 m, 4 x 8 m, 4 x 9 m , 5 x 10 m, 6 x 12 m, przy głębo­kości 1,5 m. Głębo­kość basenu może być regu­lowana. Najbar­d­ziej prak­ty­cznym rozwią­za­niem jest dno płaskie bez spadków, dające poczucie pewności i bezpiec­zeństwa w wodzie, zwłaszcza wśród osób słabiej pływa­jących lub dzieci. W zależ­ności od potrzeb klienta dno basenu może być pogłę­bione lub wypłycone.

Baseny polipropylenowe

Baseny z płyt polipropylenowych

Baseny zbudowane z litych płyt poli­pro­py­le­nowych charak­te­ry­zują się dużą wytr­zy­ma­łością mecha­niczną i odpor­nością na dzia­łanie warunków atmos­fe­ry­cz­nych. Płyty poli­pro­py­le­nowe łaczymy ze sobą za pomocą tech­no­logii spawania dyfuzyj­nego. Grubosć płyty to od 6 do 15 mm. Powierzchnia płyt base­nowych dzięki dosko­nałej gład­kości pozwala łatwo dbać o higienę i czystość. W tej kate­gorii basenu łatwo możemy dobrać odpowi­a­da­jący Państwu kształt i dopa­sować go do wybranej tech­no­logii: simmer lub przelew. Niecka izolowana jest pianką poliu­re­ta­nową i wzmac­niana szkie­letem polipropylenowym.

Baseny poli­pro­py­le­nowe  z prze­lewem mogą osiągać wiel­kość od ponad 2 m  do 5 m szero­kośći, i od 4m do 10 m długośći. Głębo­kość to 120 do 150 cm.

Baseny poli­pro­py­le­nowe  skim­me­rowe  — mini­malna szero­kość to 2,70. Reszta wymi­arów jak w base­nach przelewowych

Prosimy też zapo­znać się z naszymi reali­za­cjami łaźni parowych. Z przy­jem­nością zrea­li­zu­jemy Państwa ciekawy projekt  mokrej strefy relaksu, aby oferta Państwa hotelu lub prywat­nego SPA była kompletna.

W sprawie szcze­gó­łowej oferty, etapów reali­zacji i wyma­ga­nych warunków tech­nicz­nych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Skontaktuj się

Podaj przy­bliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpo­wia­damy już po chwili!    m2