Vyberte stránku
Wróć

Koloroterapia

Koloroterapia

Czym jest kolo­ro­te­rapia? Kolor – to energia. Każdy kolor ma swoją własną określoną długość fali i częs­tot­liwość. W rezul­tacie, odbie­ramy kolory nie tylko za pośred­nictwem wzroku, ale również absor­bując go podświ­a­domie poprzez skórę. Prze­ni­kając nasze ciało, kolor inicjuje reakcje chemiczne, które oddzi­a­łują na funk­cjo­nowanie różnych organów i układów naszego orga­nizmu. Kolor pozy­ty­wnie wpływa na tkanki skóry oraz cały orga­nizm, uspra­w­ni­ając prze­pływ energii, zwiększa odpor­ność naszego orga­nizmu. Nagro­mad­zona energia dodaje nam sił, by zwal­czać choroby.

A jakie kolory domi­nują w GROTACH SOLNYCH SOLANA, tych do których zapras­zamy naszych gości i tych, które budu­jemy na całym świecie?

Poma­ra­ńc­zowy –

jest kolorem radosnym, kolorem szczęścia, krea­ty­w­ności i ciepła, łączącym energię fizy­czną z posz­c­ze­gól­nymi cechami mental­nymi. To kolor twor­zenia i zdol­ności przysto­sowania się. Wywołuje dobre samo­po­czucie i pogodę ducha. Kolor poma­ra­ńc­zowy symbo­li­zuje ciepło, dobrobyt oraz powod­zenie i nawią­zuje do poczucia własnej wartości, np. poma­ra­ńc­zowa ściana w jadalni sprzyja jedności rodziny, poma­rańcz zachod­zą­cego słońca – relaksacji i rozluźnieniu.

Żółty –

to kolor inte­lektu, wnikliwości i percepcji. W dawnych czasach był to kolor, który symbo­li­zował życie i radość. Żółty nawią­zuje do własnej wartości i tego, jak postr­ze­gamy i jak się czujemy sami ze sobą. Jest kolorem osobowości i ego. Dobrze oddzi­a­łuje na psychikę, gdy jesteśmy przyg­nę­bieni lub dopada nas stan melan­cholii. Jest kolorem dla jasnego myślenia, obiek­ty­w­ności, pewności i uroku. Dla przy­kładu, bizne­smenom doradza się noszenie żółtych krawatów dla dodania pewności siebie.

Niebieski –

oddzi­a­łuje kojąco i łago­d­ząco na psychikę. Jest kolorem medy­tacji i duchowego rozwoju – odpręża umysł. Niebieski jest kolorem prawdy, oddania, spokoju i szcze­rości. Jest kolorem wyżs­zych cech, zalet umysłowych. Niebieski nawią­zuje do auto­ekspresji. Jest kolorem pokoju, wygody i wiarygodności.

Właśnie te kolory wystę­pują także w lampach solnych. Dwa pierwsze – poma­ra­ńc­zowy i żółty – w lampach solnych natu­ral­nych oraz lampach solnych rzeź­bi­o­nych nato­miast niebieski wystę­puje dodat­kowo w lampach solnych z diodami LED.

Widzimy zatem jak ważne dla naszego zdrowia są różnego rodzaju produkty solne. Grota, jaskinia solna, sauna solna na pewno zapewnią każdemu hote­lowi, pensjo­na­towi i czy centrum SPA dodat­kowych klientów. Aranżacje solne nadadzą każdemu wnętrzu odpowiedni klimat – wzbo­gacą design oraz pięknie oświ­etlą nie wspo­mi­nając o zdrowotnym dzia­łaniu oświ­etlo­nych cegieł solnych oraz natu­ralnym joni­zowaniu powi­e­trza w pomie­sz­c­zeniu przez sól.

Dodajmy, że każdy z nas może stworzyć w swoim otoc­zeniu warunki umoż­liwi­a­jące kolo­ro­te­rapię. Wystarczy kilka lamp solnych w całym domu i i możemy cieszyć się pięknym oświ­et­le­niem wspo­ma­ga­jącym nasz układ nerwowy oraz wyeli­mi­nowa­niem tzw. zjawiska elektrosmogu.

Chcecie mieć u siebie grotę solną, saunę solną, solny pokój inha­la­cyjny czy też aranżację solną? Nic prost­s­zego! Skon­taktuj się z nami a my zajmiemy się całą resztą: https://solana.pl/budowagrotsolnych

Chcesz kupić lampę solną w sklepie inter­ne­towym? – http://solnysklep.pl

Chcesz kupić lampę solną w sklepie stacjonarnym

lub odwiedzić jedną z naszych grot solnych? – https://solana.pl/naszegrotysolne

Zapras­zamy!

Skontaktuj się

Podaj przy­bliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpo­wia­damy już po chwili!    m2