Vyberte stránku
Wróć

Ile kosztuje grota solna?

Ile kosztuje budowa groty solnej?

W inter­necie krąży wiele mitów i opinii na ten temat. Czy grota solna kosz­tuje 100 000 zł czy może 200 tysięcy złotych. Ile trzeba wydać, aby wzbo­gacić ofertę hotelu czy pensjo­natu o ten bardzo ciekawy i coraz bard­ziej popu­larny element strefy well­ness i SPA

Prawda jak zwykle jest trochę różna od rozpows­zech­ni­o­nych opinii i osta­tecznie w więks­zości przy­padków nasi rozmówcy są zasko­c­zeni — mile zasko­c­zeni 

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania kiedy Państwo zadzwo­nicie, a poniżej można znaleźć więcej infor­macji na temat od czego zależy wycen

Kolor i fakturę natu­ral­nych cegieł solnych podkreślamy poprzez zasto­sowanie nowo­c­ze­snych i energo­oszczędnych systemów oświ­et­le­ni­owych. Dzięki temu uzys­ku­jemy niesa­mowite efekty wizu­alne ukazując wewnętrzną struk­turę soli.

Podłoga wyko­nana może być z cegieł solnych, czasem w całości podświ­etlo­nych lub po prostu, z natu­ralnej soli kami­ennej o ziar­nis­tości około 5 mm. Gwieźd­ziste podświ­et­lenie sufitu czasem będzie przy­po­minać Drogę Mleczną lub Planetę Saturna ze swoimi pierś­ci­e­niami, a czasem po prostu rozgwieżdżone niebo.

Koniecznym dopeł­ni­e­niem wypo­sa­żenia groty solnej są tężnie solan­kowe. Mogą przy­bierać formy wodo­spadów, słupów, kaskad lub stru­mieni.  Zapras­zamy do obejr­zenia naszej galerii tężni solnej i wybrania, pasu­jącej do Państwa prze­str­zeni, aranżacji.

Walo­rami zdrowot­nymi groty solnej są: Walo­rami zdrowot­nymi groty solnej są:

• Silnie ujemnie zjoni­zowane powi­e­trze — ujemna joni­zacja pozy­ty­wnie wpływa na nasze samo­po­czucie, koncen­t­rację i ułatwia zasypianie.

• Aerozol solny unos­zący się w powi­e­trzu (produ­kowany przez tężnie solan­kowe lub/i urząd­zenia medy­czne – gene­ra­tory solne)

Zasto­sowanie gene­ra­tora solnego zwiększa ilość aerozolu solnego w formie mgły solnej, który korzystnie wpływa również na dolne drogi odde­chowe i skórę (wiel­kość cząs­teczki aerozolu to 1–5 mikronów).

Zapras­zamy do galerii, aby zoba­czyć nasze możliwości aranża­cyjne i do kontaktu celem omówi­enia Państwa potrzeb i możliwości lokalowych.

Wycena groty solnej

Skontaktuj się

Podaj przy­bliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpo­wia­damy już po chwili!    m2