Wróć

Grota solna

ŻRÓDŁO: https://portal.abczdrowie.pl

Grota solna jest najnowszą, orygi­nalną metodą zasto­so­wania soli w celach lecz­ni­czych i rekre­acyj­nych, według opaten­to­wa­nych tech­no­logii. Jest to miejsce o baśniowym wnętrzu i zbawiennym dzia­łaniu na ciało i psychikę. Natu­ralna sól lecz­nicza zawiera mikro­ele­menty niezbędne do stwo­rzenia unikal­nego mikro­kli­matu, który korzystnie wpływa na samo­po­czucie i działa relak­su­jąco. Czyste, zjoni­zo­wane powie­trze w grocie solnej poprawia stan zdrowia i wspo­maga leczenie wielu chorób.

Działanie groty solnej

Jaskinia solna zawiera odpo­wiedni mikro­klimat, który wzmacnia odpor­ność i pobudza siły witalne orga­nizmu. Komory solne produ­kują i utrzy­mują powie­trze bogate w drogo­cenne pier­wiastki, takie jak:

 • jod – jest niezbędny dla prawi­dło­wego funk­cjo­no­wania tarczycy odpo­wia­da­jącej za prze­mianą materii i norma­li­zację wagi, wyka­zuje dzia­łanie bakteriobójcze;
 • magnez – wpływa na układ sercowo-naczyniowy;
 • żelazo – niezbędny składnik hemo­glo­biny w krwi;
 • wapń – przy­czynia się do wzmac­niania odpor­ności orga­nizmu i działa łago­dząco na podrażnienia;
 • miedź – zapo­biega poja­wieniu się grzybicy;
 • selen – spowalnia procesy starzenia się skóry;
 • sód, potas, chlorki – korzystnie wpły­wają na pracę serca;
 • krzem – poprawia wygląd skóry i włosów oraz wzmacnia kości.

Seans w grocie solnej, który trwa 45 minut odpo­wiada kilku dniom spędzonym w klimacie nadmor­skim. Komnaty solne wzmacnia specjalna sól i solanka termiczna o szerokim zasto­so­waniu, tj. do kąpieli zdro­wot­nych, inha­lacji, rozpy­lania za pomocą nawil­żacza i zdro­wot­nych lamp solnych.

Właściwości groty solnej

Komora solna i ekran solny powo­duje zwięk­szenie ilości jonów ujem­nych nawet o 500%. W ten sposób wytwarza się mikro­klimat, który właści­wo­ściami przy­po­mina aurę nad wodo­spadem czy nad brze­giem morza. W grocie montuje się zestaw do kolo­ro­te­rapii, która ma duży wpływ na dobre samo­po­czucie. Właści­wości lampy (żółta, poma­rań­czowa, czer­wona) działa pobu­dza­jąco i ener­ge­ty­zu­jąco. Lampy solne o kolo­rach zimnych (fiolet, niebieski, indygo) uspo­ka­jają zmysły i łagodzą ból.

Mikro­klimat jaskini solnej wpływa na poprawę kondycji orga­nizmu i w natu­ralny sposób wspo­maga leczenie:

 • scho­rzeń górnych i dolnych dróg oddechowych,
 • zapa­lenia zatok,
 • alergii,
 • otyłości,
 • niedo­czyn­ności tarczycy,
 • chorób układu pokarmowego,
 • chorób układu krążenia,
 • chorób układu nerwowego,
 • nerwic, spadku odpor­ności na stres, bezsenności.

Aby znaleźć się we wspa­niałym miejscu i pood­dy­chać orzeź­wia­jącym morskim powie­trzem, wcale nie trzeba daleko wyjeż­dżać i płacić dużych sum pieniędzy za pobyt w ośrod­kach wypo­czyn­ko­wych nad morzem. Wystarczy udać się do jaskini solnej, gdzie odpo­wiednio przy­go­to­wane powie­trze, prze­cho­dząc przez panele solne uwalnia wiele mikro­ele­mentów. W trakcie takiego seansu orga­nizm odzy­skuje siły witalne i znacząco poprawia się odporność.

link do arty­kułu: https://portal.abczdrowie.pl/grota-solna

A więcej o grotach solnych i ich rodza­jach możecie dowie­dzieć się tutaj

Skontaktuj się

Podaj przy­bliżony metraż obiektu
i zostaw do siebie kontakt -
odpo­wia­damy już po chwili!  m2